IZDAVAŠTVO

Pošaljite upit

KROSKULTURALNI MENADŽMENT

DIJANA HUSAKOVIĆ
DŽENAN KULOVIĆ

OSNOVE PRAVA PRIVREDNOG SISTEMA EVROPSKE UNIJE S ODABRANIM POLITIKAMA

KANITA IMAMOVIĆ ČIZMIĆ
AMINA NIKOLAJEV
LEJLA RAMIĆ

STRATEŠKO PLANIRANJE U JAVNOJ UPRAVI

FAHIR HALILOVIĆ

SUFIKSALNA TVORBA RIJEČI U DJELU DIVANU LUGATI'T-TURK

EDINA SOLAK
MIRZA BAŠIČ

ASISTIVNA TEHNOLOGIJA U INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU

SANDRA BJELAN
LEJLA KAFEDŽIĆ

BOLEST PERIFERNIH ARTERIJA

PROF. DR. SC. DRAGAN PULJIĆ
DOC. DR. SC. EDIN BEGIĆ
PRIM. DR. SCI. DR. ALDEN BEGIĆ
MR. SC. AMELA KEČO

DIGITALNE TEHNOLOGIJE I UPRAVLJANJE ODNOSIMA S KLIJENTIMA

AMILA PILAV - VELIĆ
ELVEDIN GRABOVICA

FARMAKOPEJA BOSNE I HERCEGOVINE

NACIONALNI DODATAK EVROPSKOJ/EUROPSKOJ FARMAKOPEJI

genetic engineering

Ayla arslan & haris gavranović

introduction to mammalian cell culture

daria ler - una glamočija - mirza suljagić

BIJELA KNJIGA

UDRUžENJE BANKARA BIH

kriza evropske unije

kenan ademović

SINDROM POLICISTIČNIH JAJNIKA

Zelija Velija Ašimi

Vanjsko-politički odnosi turske i bosne i hercegovine (1992-2010)

lejla trnčić
Razumijevanje Michaela Portera
JOVO ATELJEVIĆ & DŽENAN KULOVIĆ

Policija kao dio javne administracije

AJTEN RAMADANI - naida korajlić

Uloga menadžmenta u upravljanju društvenim organizacionim promjenama u preduzeću

Sanel Ćemer

ADVANCED HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

DŽENAN KULOVIĆ
NEDIM ČELEBIĆ
SEAD OMERČEVIĆ

o edukativnom potencijalu stripa: prilozi etabliranju stripovne metode u nastavi

haris cerić

Strip kao mediji filozofske poruke: Stripozofski pristup nastavi filozofije

Haris CERIĆ & ELMANA CERIĆ
Sitemap