Hipokratova zakletva

Kunem se Apolonom, liječnikom,
i Asklepijem, i Higijejom i Panacejom i svim bogovima i božicama kao svojim svjedocima, da ću,
prema svojim sposobnostima i prosudbi, održati ovu prisegu i ovaj ugovor:
Držati njega koji me je naučio ovom umijeću jednako drag kao i moji roditelji,
biti mu partner u životu i ispunjavati njegove potrebe kada je to potrebno;
gledati na njegovo potomstvo kao na ravnopravnu vlastitoj braći i sestrama,
i podučavati ih ovoj umjetnosti, ako je žele naučiti, bez naknade ili ugovora;
i da ću pomoću postavljenih pravila, predavanja i svakog drugog načina podučavanja prenijeti znanje
o umjetnosti svojim vlastitim sinovima, i sinovima svojih učitelja,
te učenicima koji su vezani ovim ugovorom i koji su položili ovu prisegu zakonu medicine,
ali nijednom drugom.

Koristit ću one dijetetske režime koji će koristiti mojim pacijentima u skladu s mojim najvećim sposobnostima i prosudbom, i neću im učiniti nikakvu štetu ili nepravdu.

Neću nikome dati smrtonosnu drogu ako se od mene traži, niti ću savjetovati takav plan;
a isto tako neću dati ženi pesar da izazove pobačaj.

U čistoći i prema božanskom zakonu provodit ću svoj život i svoju umjetnost.

Neću koristiti nož, čak ni protiv onih koji pate od kamenja,
ali ću to prepustiti onima koji su obučeni u ovom zanatu.

U koje god domove uđem, ulazit ću u njih za dobrobit bolesnih,
izbjegavajući svaki dobrovoljni čin nedoličnosti ili korupcije,
uključujući zavođenje žena ili muškaraca,
bili oni slobodni ljudi ili robovi.
Što god vidim ili čujem u životima svojih pacijenata,
bilo u vezi s mojom profesionalnom praksom ili ne,
o čemu se ne bi trebalo govoriti izvana, držat ću u tajnosti,
smatrajući sve takve stvari privatnim.

Sve dok ovu prisegu održavam vjerno i neiskvareno,
neka mi bude dano da u potpunosti sudjelujem u životu i prakticiram svoju umjetnost,
stječući poštovanje svih ljudi za sva vremena.

Međutim, ako prekršim ovu zakletvu i prekršim je,
neka mi sudbina bude suprotna.

_____________________________________________
Hippocratic Oath

I swear by Apollo the physician,
and Asclepius, and Hygieia and Panacea and all the gods and goddesses as my witnesses, that,
according to my ability and judgement, I will keep this Oath and this contract:
To hold him who taught me this art equally dear to me as my parents,
to be a partner in life with him, and to fulfill his needs when required;
to look upon his offspring as equals to my own siblings,
and to teach them this art, if they shall wish to learn it, without fee or contract;
and that by the set rules, lectures, and every other mode of instruction,
I will impart a knowledge of the art to my own sons, and those of my teachers, and to students
bound by this contract and having sworn this Oath to the law of medicine, but to no others.

I will use those dietary regimens which will benefit my patients according to
my greatest ability and judgement, and I will do no harm or injustice to them.

I will not give a lethal drug to anyone if I am asked,
nor will I advise such a plan;
and similarly I will not give a woman a pessary to cause an abortion.
In purity and according to divine law will I carry out my life and my art.

I will not use the knife, even upon those suffering from stones,
but I will leave this to those who are trained in this craft.

Into whatever homes I go, I will enter them for the benefit of the sick,
avoiding any voluntary act of impropriety or corruption,
including the seduction of women or men,
whether they are free men or slaves.

Whatever I see or hear in the lives of my patients,
whether in connection with my professional practice or not,
which ought not to be spoken of outside,
I will keep secret, as considering all such things to be private.

So long as I maintain this Oath faithfully and without corruption,
may it be granted to me to partake of life fully and the practice of my art,
gaining the respect of all men for all time.

However, should I transgress this Oath and violate it,
may the opposite be my fate.
Sitemap